Vedtekter

Vedtekter for Vardø Næringsforening

Nye vedtekter vedtatt på generalforsamlingen 14. mars 2018

§ 1 Formål.

Vardø Næringsforening skal bidra til økt lønnsomhet for medlemsbedriftene igjennom nettverksbygging, kompetanseheving og samarbeidsprosjekter.

Vardø Næringsforening skal fremme et godt samarbeid og miljø mellom ulike aktører og bransjer.

Vardø Næringsforening skal være en premissgiver i forhold til Vardø kommune og andre offentlige myndigheter.

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskapet i Vardø Næringsforening er åpnet for alle bedrifter, foretak og selvstendig næringsdrivende som er pålagt å føre næringsregnskap og som driver næring i Vardø kommune uten begrensning m.h.t. bransje. Personlige næringsinteresserte kan også tas opp som medlemmer.

Selskaper og kompaniskap kan bare være representert ved ett medlemskap.

Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Avslag på søknader kan kreves forelagt generalforsamling til endelig avgjørelse. Næringsforeningen kan søke medlemskap i sentrale organisasjoner.

Enhver hvis tilstedeværelse antas å være av interesse for medlemmene kan fra styret innbys til næringsforeningens møter.

Medlemmene har ikke ansvar for næringsforeningens forpliktelser utover medlemskontingenten.

Det er anledning til å danne bransjesammenslutninger innen næringsforeningen.

 

§ 3 Medlemskontingent.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen, etter forslag fra styret, for etterfølgende kalenderår. Den fastsatte kontingent skal betales innen 01. mars. Er ikke kontingenten betalt innen 30. juni har styret muligheten til å stryke vedkommende som medlem.

 

§ 4 Utmeldelse

Utmeldelse fra næringsforeningen skal foregå skriftlig.

 

§ 5 Ekskludering

a)    Opptrer noen av medlemmene illojalt ovenfor andre medlemmer, eller handler i strid med næringsforeningens vedtekter, kan medlemmet ekskluderes fra foreningen i kortere eller lengre tid. Spørsmål om eksklusjon kan kun bringes inn for styret av ett eller flere medlemmer av foreningen. Styret behandler og avgjør spørsmålet ved alminnelig flertall, dog etter at angjeldende medlem har fått uttale seg muntlig eller skriftlig ovenfor styret. Det ekskluderte medlem kan innanke vedtaket til første ordinære generalforsamling, som avgjør spørsmålet ved alminnelig flertall. Inntil generalforsamlingen har behandlet saken er medlemmet å betrakte som suspendert.

b)    Habilitet/inhabilitet –  Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelser av sak eller spørsmål som har slik særlig betydning for egen del/ egen virksomhet eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

 

§ 6 Organisering

Forumets arbeid ivaretas av følgende organer

 

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes for kalenderåret innen utgangen av mai det påfølgende år og innkalles med minst tre ukers skriftlig varsel til medlemmene.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen med forslagsrett, stemmerett og er valgbare til tillitsverv. Unntaket er medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. 

 På generalforsamlingen behandles:

a)        Beretning om næringsforeningens virksomhet det forløpne år.

b)        Revidert regnskap

c)         Fastsettelse av kontingent

d)        Valg av 

- leder, nestleder og minimum 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. 

Styrets funksjonstid er 2 år.  Inntil halvparten av styret kan være på valg samtidig. Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig. 

-       Revisor velges for 2 år

-       3 medlemmer til valgkomiteen som velges for 1 år

e)        Fastsettelse av godtgjørelser til styret og daglig leder.

f)          Saker som styret ønsker å behandle.

g)        Andre saker som noen av medlemmene ønsker behandlet. Slike saker må være forelagt styret minst to uker før generalforsamlingen.

h)        Vedtektsendringer 

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes dersom styret bestemmer det eller 1/3 av medlemmene krever det.

 

§ 8 Styret

Næringsforeningen ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder og styremedlemmer.

I tillegg møter daglig leder som ivaretar sekretær og kassererfunksjon for næringsforeningen. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede.

 

§ 9 Styreleder og daglig leder

Næringsforeningens leder representerer foreningen utad. Lederen leder styremøter og generalforsamling. Lederen er berettiget til under eget ansvar å uttale seg på styrets vegne når en anser dette som nødvendig, men saken skal da forelegges styret til orientering i etterkant. Der leder finner det naturlig og hensiktmessig kan den fullmakten delegeres til daglig leder. Daglig leder har sekretær, kassererfunksjon og er ansvarlig for øvrig drift i foreningen. 

 

§10 Valgkomité 

Styret orienteres om valgkomiteens forslag til kandidater i god tid før generalforsamlingen.  

Valgkomiteen velges for ett år av gangen. 

 

§ 11 Saksvedtak

Når ikke annet er fastsatt i vedtektene avgjøres sakene med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslag.

 

§ 12 Endring i vedtektene 

Endring i disse vedtektene kan besluttes med 2/3 flertall på ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til endringer må være tilsendt styret skriftlig innen en måned før generalforsamlingen holdes.

 

§ 13 Oppløsning av foreningen

Før foreningen oppløses kreves det at to på hverandre følgende generalforsamlinger med 2/3 flertall treffer beslutning om oppløsning.